งานประชาสัมพันธ์

รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่นๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไปรับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆของสถานศึกษาทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสายศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นศูนย์ข้อมูล และบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชนและประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

การดำเนินจะใช้วิธีการกระจายข่าวสาร การเผยแพร่ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงาน ผลงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและชื่อเสียงเกียรติคุณของวิทยาลัยฯสู่ประชาชน ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่นเว็บไซต์ เพจเฟสบุค และเสียงตามสาย เป็นต้น