นางสาวกัณฐลดา กลิ่นเมือง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายจารุวัฒน์ อินทรบำรุง

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

นางสาวดาวประกาย อ่อนสด

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

นายณัฐวุฒิ กระต่าย

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์